Skip to content

Personvernerklæring


Her finner du personvernerklæring for Mars Brand Strategy, gjeldende fra 15. mars 2023.

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av personopplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du får mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene. Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles personopplysninger fra deg.

Denne personvernerklæringen gjelder:

 • for deg som individ.
 • når Mars Brand Strategy AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles om deg.
 • i forbindelse med behandlingsaktiviteter som finner sted via eller pga. nettsiden Mars.as og våre underdomener tilknyttet mars.as, for eksempel når du besøker nettsiden, vår kursplattform eller benytter deg av tjenester som du får tilgang til via nettsiden.

Behandlingsansvarlig:

Mars Brand Strategy AS
Adresse: Øvre Slottsgate 8, 0157 Oslo.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse, men kan og være digitale identifikatorer som kan knyttes til deg gjennom for eksempel informasjonskapsler eller annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.

Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler og når, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Kort om personvern

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Når behandler vi opplysninger om deg

Mars Brand Strategy behandler personopplysninger om deg når

 • du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg (du kan når som helst trekke dette tilbake) – Personvernforordningen art. 6.1 a)
 • det er nødvendig for å levere avtalte tjenester (avtaleoppfyllelse) til deg – Personvernforordningen art. 6.1.b)
 • det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav – Personvernforordningen art 6.1. c)
 • behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet – Personvernforordningen art. 6.1. e)
 • vi har berettiget interesse for behandlingen, som for eksempel markedsføring, analyse og forbedre din opplevelse og våre tjenester og produkter - Personvernforordningen art. 6.1.f.)

Formål. Opplysningnspunkter og rettslig grunnlag

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen og hvilke opplysningstyper det er snakk om:

Oppfylle avtalen du inngår med oss
 • Vi behandler personopplysninger om personer som inngår avtaler med oss og kontaktdetaljer til kontaktpersoner hos virksomheter som inngår avtale med oss. Avhengig av hva slags type avtale det er som inngås, vil vi behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for å inngå og oppfylle avtalen som blir inngått.
 • Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) (nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

Vår nettside:

 • Vi samler inn og bruker personopplysninger gjennom nettsiden vår med tilhørende tjenester.
 • Dette omfatter data samlet inn av informasjonskapsler, og det omfatter også for eksempel hvis du kontakter oss via kontaktskjemaer, hvis vi gjennomfører nettbaserte undersøkelser og lignende der du fritt gir opp dine personopplysninger.
 • I visse tilfeller lagrer vi opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer, stillingstittel, arbeidsplass og IP-adresse for formålet å formidle relevant informasjon som brukere har anmodet om gjennom våre tjenester og produkter, utarbeide brukerstatistikk, herunder å analysere bruksmønster for å videreutvikle og forbedre nettsiden og våre tjenester og produkter, og å tilpasse og forbedre brukeropplevelsen. Disse dataene beriker vi med eventuell innsikt som vi mottar via informasjonskapsler som du har godtatt. Vi samler også inn personopplysninger som kan knyttes til din enhet eller profil som du bruker når du besøker vår nettside. Her samler vi inn opplysninger om atferd på nettsiden, som f.eks. hvilke nyhetsbrev eller artikler man leser når, og hva man viser interesse for, herunder hvilke lenker blir åpnet.
 • Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) (interesseavveining) der vi har mottatt data fra brukere som har anmodet om våre tjenester.

IT-drift og sikkerhet:

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 c), jf. GDPR artikkel 32 og GDPR artikkel 6 nr. 1 f) (interesseavveining).

Fakturering og regnskap:

Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten. For privatkunder, benyttes vedkommendes private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) (nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

Markedsføring:

 • Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på kunder som vi løpende yter tjenester eller produkter mot vederlag til og andre som har bedt om å få vårt nyhetsbrev og annen elektronisk markedskommunikasjon. Mottakere av nyhetsbrev og annen elektronisk markedskommunikasjon, kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med leveranse av produkter eller tjenester mot vederlag og markedsføringsloven § 15 (3) åpner for å benytte e-postadressen til markedsføring.
 • I andre sammenhenger bygger markedsføring (herunder bl.a. utsendelse av nyhetsbrev eller annet relevant innhold for eksempel knyttet til våre digitale kurs, seminarer og webinarer, nedlastbart innhold og annen informasjon vi tror du er interessert i ut i fra det du har vist interesse for når du anmoder våre tjenester) på samtykke fra vedkommende. jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Mottakere av slik markedsføring kan trekke sitt samtykke tilbake når som helst ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse.

Hvem deler vi opplysninger med?

 • Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med;
 • Underleverandører (utvikling, leveranse, drift og vedlikehold av tjenester)
 • Kredittsjekk- og innkrevingsselskaper;
 • Politi, domstoler eller andre offentlige myndigheter med hjemmel til å anmode om utlevering
 • Sosiale media, som for eksempel Facebook eller Instagram når du kommuniserer med oss på våre Facebook-sider eller våre Instagram-sider

Hvor lenge vi behandler opplysninger om deg

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til å fortsatt ta vare på opplysningene.

Dine rettigheter

Informasjon: Du har rett til å motta informasjon om behandling av opplysninger om deg. Opplysningene skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.
Innsyn: Du har rett til å få vår bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles og, dersom det er tilfellet, innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg og informasjon om behandlingen. Om du ønsker innsyn kan du be om å få oversikt/kopi over de opplysningene som vi behandler om deg.

Korrigering: Du har rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet eller komplettert dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige.

Sletting: Du har en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet, for eksempel når du ikke lenger har et kundeforhold til TRY eller når du trekker tilbake et samtykke. Med mindre det foreligger et lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet.

Begrensning: Du kan anmode at vi ikke sletter personopplysninger om deg om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
Dataportabilitet: Du kan be om å få overført personopplysninger om deg selv som du har gitt til oss, til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette.

Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av personopplysninger som vi bruker til direkte markedsføring, herunder profilering.
Protestering: Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv, dersom behandlingen baserer seg på berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. Dersom du protesterer, vil vi vurdere behandlingen i tråd med lovens krav.

Automatiserte avgjørelser: Vi benytter oss ikke av automatiserte avgjørelser.
Rett til å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet).
Rett til å trekke tilbake samtykke: For de behandlingene som du har gitt ditt samtykke til, kan du når som helst trekke det tilbake. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre. For utøvelse av dine rettigheter kontakt oss via kirsti@mars.as


Hvor behandles dine data?

Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av personopplysninger kun skjer når mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.

Når vi benytter databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi databehandleravtaler. Våre databehandlere eller underleverandører kan være lokalisert i Norge, EU/EØS-området eller utenfor EU/EØS-området. Ved overføringer ut av EU/EØS-området inngår vi standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjonen, med mindre landet som personopplysningene overføres til er oppført på Europakommisjonens liste over tredje land som har tilsvarende beskyttelsesnivå som EU/EØS eller har bindende virksomhetsregler på plass (BCR). Se Europakommisjonens liste over forhåndsgodkjente land her.

Dersom du ønsker kopi av overføringsmekanismene som benyttes kan du ta kontakt med oss på kirsti@mars.as

Spesielt om informasjonskapsler og ligende teknologier

Merk at i den grad du aksepterer informasjonskapsler, vil de kunne kobles opp mot din profil dersom du har en profil hos oss. Les mer her for informasjon om informasjonskapsler o.l.

Kontakt

Om du ønsker å kontakte oss, kan du ta kontakt med kirsti@mars.as